Sosialpolitikk

Tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV

Tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Rapportene sendes fram til behandling i bystyret.

Kommunerevisjonen undersøkte i 2018 om tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i NAV var tilstrekkelig. Det ble gjennomført en dybdeundersøkelse ved NAV Ullern og NAV Østensjø, og en breddeundersøkelse ved samtlige NAV-kontor. Undersøkelsen avdekket at det ikke alltid var mulig å oppnå telefonkontakt med NAV-kontorene. Det syntes videre å være en for høy terskel for å omsette vage og muntlige henvendelser om behov for sosiale tjenester til søknader. En betydelig andel av søknadene om økonomisk sosialhjelp i Oslo ble ikke behandlet raskt og uten ugrunnet opphold. Undersøkelsen avdekket at tjenestene ikke var tilstrekkelig tilgjengelige.

Kontrollutvalget behandlet rapporten 29. januar 2019 (sak 9) og innstilte til bystyret å fatte følgende vedtak

"(…) Bystyret merker seg at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har sikret at brukerne kommer i kontakt med sitt NAV-kontor og sin saksbehandler per telefon eller ved oppmøte. Bystyret ser også at det kunne være vanskelig for brukere uten digitale ferdigheter eller gode norskkunnskaper å få informasjon om de sosiale tjenestene. Rapporten viser også at det syntes å være en for høy terskel for å omsette vage og muntlige henvendelser om behov for sosiale tjenester til søknader og at en betydelig andel av de mottatte søknadene om økonomisk sosialhjelp i Oslo ikke ble behandlet innenfor den fristen bystyret har satt.

Bystyret understreker viktigheten av at de sosiale tjenestene er tilgjengelige for alle som trenger dem, at søknader om sosiale tjenester behandles uten ugrunnet opphold og at brukere møtes med oppmerksomhet og respekt. Bystyret forventer at byråden for eldre, helse og arbeid følger opp at varslede tiltak blir iverksatt og at rapporten benyttes i det videre forbedringsarbeidet ved alle NAV-kontor i Oslo."

Helse- og sosialkomiteen behandlet rapporten 10. april 2019 (sak 21), og gjorde kontrollutvalgets innstilling til sin egen. Bystyret behandlet rapporten 15. mai 2019 (79), og vedtok enstemmig komiteens innstilling.

I Kontrollutvalget har vi nå vedtatt at det skal foretas en oppfølgingsundersøkelse. Problemstillingen er: Har byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Bydel Ullern og Bydel Østensjø iverksatt varslede tiltak og fulgt opp føringer fra behandlingen av rapport 2/2019 i bystyrets organer?

Jeg tar gjerne imot innspill og synspunkter.

 

Kommentarer   

+1 #1 Andrè Jørgensen 16-09-2021 08:15
Jeg har tidligere jobbet i NAV, men har en annen stilling nå. Jeg hjelper ukentlig folk med veiledning eller fysisk å søke sosiale tjenester. Det man ser er at det er mange som ikke klarer å benytte seg av offentlige tjenester dersom de selv må finne frem til tjenestetilbude t og hvordan man skal benytte det. Skulle du være så uheldig at du er uten bankid så blir det ennå verre. For disse finnes det knapt nok en vei inn for å kunne benytte seg av tilbudet. Mange av de som ikke klarer å holde styr på offentlige tjenester, greier gjerne ikke holde styr på bankid’ene sine heller, eller de har ikke råd til å skaffe seg gyldig leg (pass)for å få bankid. Som innvandrer kan det ta lang tid å få bekreftet identitet og å få utstedt bankid. I mellomtiden blir de mer eller mindre behandlet som mindreverdige i det digitale systemet.

I Oslo kan man i alle fall hente ut et sosialhjelpsskj ema fra hjemmesiden, uten å logge inn. Mange kommuner har ikke den muligheten heller.
+1 #2 Stine Westrum 16-09-2021 10:19
Hvordan komme i kontakt per telefon eller ved oppmøte, og har kanalatrategien ført til økte ressurser for å ivareta de med mest sammensatte behov? Dessuten, hvilke koronarestriksj oner gjelder på kontoret nå, og hvordan rammer dette tjenestemottake rne?
+1 #3 Wenche Blomberg 16-09-2021 10:46
Ta en sjekk av kommunens hjemmetjenester i samme farta. Her på Grünerløkka er det tilsynelatende umulig å få det til å funke. Og det er tilnærmet umulig å komme i kontakt med dem.
+1 #4 Kari Egge 16-09-2021 13:49
Det er utrolig vanskelig for oss som har fullmakt å komme fram med sakene på vegne av dem vi ringer for. Et stort problem er det konstante skifte av saksbehandlere. Har du snakket med en en dag, kan du banne på at du får en helt annen neste gang du ringer. De ringer heller ikke tilbake slik NAV tilbyr når det er lang kø. Innkalling til møte iflg. avtale på telefon blir ikke fulgt. Slik kan jeg fortsette.... Poenget er at saksbehandler rutinene må gjennomgås og NAV må skifte fokus fra å være en stønadinstitusj on til å bli en serviceinstitus jon som bruker en menneskeretts rettighetstilnæ rming til tjenestene. De må se brukere som rettighetshaver e, ikke klienter. Folk har rett og krav til å bli behandlet med respekt når de søker stønad og det er NAVs'saksbehand leres plikt å behandle folk på en skikkelig måte og yte den hjelp de blir bedt om, i hht. Regelverket. Noe annet er brudd på menneskerettigh etene og det regelverket som myndighetene har vedtatt.
+1 #5 Anka Ødegaardshaugen 16-09-2021 20:16
Hvilke tiltak har kontorene/byråd en for å fange opp de brukere som på grunn av digitalisering av tjenester ikke klarer å ivareta rettighetene sine , Er det noe systematisk arbeid for å følge opp denne gruppa og hvilke tiltak/forbedri nger av tjenesten gjøres på bakgrunn av disse erfaringene?
#6 Nina Torgersen 17-09-2021 15:08
I arbeidet vårt ser vi at det er vanskeligheter, så jeg slutter meg til det samme som andre har skrevet her om aktuelle utfordringer.
#7 Kars Thorleifson 29-09-2021 07:58
NAV er ganske så utilgjengelig for de uten gode digitale ferdigheter eller som snakker dårlig norsk. Tidligere kunne man få sosialkonsulent ens direkte telefonnummer(i sosialtjenesten i NAV), men det skal brukerne ikke lenger få. I stedet skal de nå ringe til NAVs hovednummer(555 53333), vente i kø med varierende lengde og så trolig bare få registrert en beskjed til sosialkonsulent en. Deretter skal sosialkonsulent en kontakte personen(noe som skjer i de aller fleste tilfeller), men brukeren ringes da maks 2 ganger. Tar ikke brukeren telefonen da, må hen starte hele runden på nytt igjen. Man får også lite hjelp hvis man møter opp på NAV-kontoret uten avtale, og de som har avtale må mange steder vente utenfor lokalene til de blir ropt opp. Det at de må vente utenfor kalles et covid 19-tiltak, men at pandemien skal sette personvernet og taushetsplikten til side finnes det ingen hjemmel for. Bydelsdirektøre r og ledelse kan sikkert påstå at det nå er bydelshus flere steder og at det kan være hvem som helst som skal hva som helst som står utenfor og venter, men dette er ikke tilfellet. Et stort flertall av de som nå står ute og venter er NAV-brukere. De vil også påstå at det er lite henvendelser ved oppmøte uten avtale, men det er det ingen som registrerer. Dessuten slutter man jo å møte opp steder man kommer for å få hjelp etter x antall avvisninger. Målet til ser ut til å være at NAV skal være minst mulig tilgjengelige for de som trenger det mest.

You have no rights to post comments