Sosialpolitikk

Tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV

Tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Rapportene sendes fram til behandling i bystyret.

Kommunerevisjonen undersøkte i 2018 om tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i NAV var tilstrekkelig. Det ble gjennomført en dybdeundersøkelse ved NAV Ullern og NAV Østensjø, og en breddeundersøkelse ved samtlige NAV-kontor. Undersøkelsen avdekket at det ikke alltid var mulig å oppnå telefonkontakt med NAV-kontorene. Det syntes videre å være en for høy terskel for å omsette vage og muntlige henvendelser om behov for sosiale tjenester til søknader. En betydelig andel av søknadene om økonomisk sosialhjelp i Oslo ble ikke behandlet raskt og uten ugrunnet opphold. Undersøkelsen avdekket at tjenestene ikke var tilstrekkelig tilgjengelige.

Kontrollutvalget behandlet rapporten 29. januar 2019 (sak 9) og innstilte til bystyret å fatte følgende vedtak

"(…) Bystyret merker seg at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har sikret at brukerne kommer i kontakt med sitt NAV-kontor og sin saksbehandler per telefon eller ved oppmøte. Bystyret ser også at det kunne være vanskelig for brukere uten digitale ferdigheter eller gode norskkunnskaper å få informasjon om de sosiale tjenestene. Rapporten viser også at det syntes å være en for høy terskel for å omsette vage og muntlige henvendelser om behov for sosiale tjenester til søknader og at en betydelig andel av de mottatte søknadene om økonomisk sosialhjelp i Oslo ikke ble behandlet innenfor den fristen bystyret har satt.

Bystyret understreker viktigheten av at de sosiale tjenestene er tilgjengelige for alle som trenger dem, at søknader om sosiale tjenester behandles uten ugrunnet opphold og at brukere møtes med oppmerksomhet og respekt. Bystyret forventer at byråden for eldre, helse og arbeid følger opp at varslede tiltak blir iverksatt og at rapporten benyttes i det videre forbedringsarbeidet ved alle NAV-kontor i Oslo."

Helse- og sosialkomiteen behandlet rapporten 10. april 2019 (sak 21), og gjorde kontrollutvalgets innstilling til sin egen. Bystyret behandlet rapporten 15. mai 2019 (79), og vedtok enstemmig komiteens innstilling.

I Kontrollutvalget har vi nå vedtatt at det skal foretas en oppfølgingsundersøkelse. Problemstillingen er: Har byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Bydel Ullern og Bydel Østensjø iverksatt varslede tiltak og fulgt opp føringer fra behandlingen av rapport 2/2019 i bystyrets organer?

Jeg tar gjerne imot innspill og synspunkter.